Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  điển hình
  a typical British pub
  một quán rượu điển hình Anh
  đặc trưng
  cô ta trả lời theo kiểu cộc lốc đặc trưng của cô
  kiểu trang trí như thế là nét đặc trưng cho thời kỳ Ba rốc
  tàu hỏa lại đến trễ, đặc trưng thật!

  * Các từ tương tự:
  typically