Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commonplace /'kɒmənpleis/  

 • Tính từ
  tầm thường, chẳng có gì đặc biệt
  phẫu thuật ghép tim đang trở thành không có gì đặc biệt cả
  Danh từ
  điều tầm thường
  điều thông thường
  air travel is a commonplace nowadays
  đi máy bay ngày nay đã là một điều thông thường

  * Các từ tương tự:
  commonplace-book, commonplaceness