Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commonplace-book /'kɔmənpleisbuk/  

  • Danh từ
    sổ tay