Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commonplaceness /'kɔmənpleisnis/  

  • Danh từ
    tính tầm thường; tính chất sáo, tính chất cũ rích