Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

customary /'kʌstəməri/  /,kʌstəmeri/

  • Tính từ
    theo thường lệ
    is it customary to tip waiters in your country?
    theo thường lệ ở nước ông có cho tiền người hầu bàn không?