Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traditional /trə'di∫ənl/  

 • Tính từ
  theo truyền thống; cổ truyền
  country people in their traditional costumes
  dân quê trong y phục cổ truyền của họ

  * Các từ tương tự:
  Traditional sectors, traditionalism, traditionalist, traditionalistic, traditionalize, traditionally