Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwritten /,ʌn'ritn/  

  • Tính từ
    không viết ra, bất thành văn

    * Các từ tương tự:
    unwritten law