Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwritten law /,ʌn'ritnlɔ:/  

  • (cách viết khác unwritten rule)
    luật (quy tắc) bất thành văn