Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

household /'haʊshəʊd/  

 • Danh từ
  gia đình; hộ
  household duties
  nghĩa vụ gia đình
  a household name (word)
  tên quen thuộc; tên cửa miệng
  sản phẩm đã thành công đến mức tên của nó đã trở thành một tên quen thuộc

  * Các từ tương tự:
  household troops, householder