Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (tôn giáo)
    đã chính thức hóa
    the established religion of Egypt is Islam
    tôn giáo chính thức hóa ở Ai Cập là Đạo Hồi