Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà ở cổng (công viên, tòa nhà lớn…) (để người gác cổng…ở)
  nhà nghỉ mùa
  hunting lodge
  nhà nghỉ mùa săn
  hội viên một chi nhánh đoàn thể; nơi họp một chi nhánh đoàn thể(như của hội Tam điểm chẳng hạn)
  hang thú
  túp lều (người da đỏ ở Bắc Mỹ)
  Động từ
  cấp chỗ ở, cho ở
  dân tị nạn được cho ở trong một trại lính cũ
  trọ, tạm trú
  tôi đang tạm trú ở nhà bà Brown
  bắn vào, đặt vào
  viên đạn đã bắn vào óc anh ta
  gửi vào nơi an toàn
  gửi đồ quý giá vào nhà băng
  đệ trình, đưa ra
  đệ đơn lên cảnh sát kiện hàng xóm
  lodge an appeal
  đưa ra một lời kêu gọi

  * Các từ tương tự:
  lodgement, lodger