Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lodger /'lɒdʒə[r]/  

  • Danh từ
    người ở trọ