Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trú ẩn, sự trú, sự núp
  take shelter from the rain
  trú mưa
  nơi trú ẩn, nơi trú, nơi núp
  an air-raid shelter
  hầm trú bom máy bay
  a bus shelter
  trạm chờ xe buýt
  Động từ
  che chở, che; cho trú ẩn
  những cây che gió cho ngôi nhà
  shelter an escaped prisoner
  cho một người tù vượt ngục trú ẩn
  ẩn, núp
  shelter from the rain
  trú mưa

  * Các từ tương tự:
  shelter tent, shelter-trenches, shelterbelt, sheltered, shelterless