Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nơi ở, chỗ ở, nhà ở
  my humble dwelling
  (đùa) tệ xá

  * Các từ tương tự:
  dwelling-house, dwelling-place