Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà, nơi ăn ở
  the housing problem
  vấn đề nhà ở
  poor housing conditions
  điều kiện ăn ở nghèo nàn
  sự cung cấp nhà ở
  vỏ bảo vệ (máy)
  a car's rear axle housing
  vỏ bảo vệ trục sau xe hơi

  * Các từ tương tự:
  housing association, Housing benefit, housing estate