Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hàng cây chắn gió, nước lũ (để che chở mùa màng)