Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nơi trú, nơi ẩn náu
    (cũ) cảng

    * Các từ tương tự:
    haven't, haven't, havenly-minded