Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) người nghèo

    * Các từ tương tự:
    haven't