Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agenda /ə'dʒendə/  

  • Danh từ
    chương trình nghị sự