Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    in the offing (khẩu ngữ)
    sắp xảy ra, sắp tới nơi
    the smell of cooking told them there was a meal in the offing
    mùi nấu nướng cho họ biết là sắp có cơm tới nơi rồi