Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disappointing /,disə'pɔintiη/  

  • Tính từ
    làm thất vọng

    * Các từ tương tự:
    disappointingly