Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insufficient /,insə'fi∫nt/  

 • Tính từ
  không đủ, thiếu
  the case was dismissed because of insufficient evidence
  vụ kiện bị bác không xét vì thiếu chứng cứ

  * Các từ tương tự:
  insufficiently