Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chật, ít, không đủ
  scanty income
  thu nhập ít ỏi
  a scanty bikini
  chiếc áo tắm chật