Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đủ
  sufficient time
  đủ thời gian
  sufficient money
  đủ tiền
  do we have sufficient [foodfor ten people?
  chúng ta có đủ thức ăn cho mười người không?

  * Các từ tương tự:
  sufficiently