Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đủ, đầy đủ
  their earnings are adequate to their needs
  thu nhập của họ đủ cho nhu cầu của họ
  she has adequate grounds for a divorce
  chị ta có lý do đầy đủ để ly hôn
  thỏa đáng, thích đáng
  your work is adequate but I'm sure you could do better
  công việc của anh thỏa đáng, nhưng tôi chắc rằng anh có thể làm tốt hơn

  * Các từ tương tự:
  adequately, adequateness