Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có khả năng thạo, giỏi
  a highly competent driver
  một tay lái xe giỏi
  competent at (inone's work
  thạo việc
  làm vừa lòng, tốt
  he did a competent job
  anh ta đã làm một công việc với kết quả tốt
  a competent piece of work
  một tác phẩm hay
  (luật) có thẩm quyền

  * Các từ tương tự:
  competently