Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, Phó từ
  (cách viết khác ok)
  tốt, được; đồng ý
  mai ta đi xem chiếu bóng nhé, đồng ý chứ?
  Thán từ
  (khẩu ngữ)
  được, đồng ý
  will you help me? –OKI will
  anh sẽ giúp tôi chứ? đồng ý, tôi sẽ giúp…
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  đồng ý; tán thành
  nó tán thành ý kiến của tôi
  Danh từ
  sự đồng ý, sự tán thành
  give one's okay
  đồng ý, tán thành
  cuối cùng chúng tôi cũng đã được sự đồng ý của hội đồng