Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

satisfactory /,sætis'fæktəri/  

 • Tính từ
  vừa ý, thỏa đáng, tốt
  a satisfactory piece of work
  một công việc vừa ý
  satisfactory result
  kết quả vừa ý, kết quả tốt
  we want a satisfactory explanation of your lateness
  tôi muốn nghe một sự giải thích thỏa đáng về sự chậm trễ của anh