Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sửa soạn, chuẩn bị
  prepare a meal
  sửa soạn một bữa ăn
  chuẩn bị (luyện) cho trẻ đi thi
  điều chế; pha chế
  (+ for) chuẩn bị tư tưởng cho ai để nghe một tin không vui…
  anh ta hầu như không được chuẩn bị tư tưởng để nghe tin buồn này
  be prepared to
  sẵn sàng (làm gì)
  tôi sẵn sàng giúp anh nếu anh cần đến tôi
  prepare the ground
  chuẩn bị bước phát triển (của việc gì)
  những thí nghiệm tên lửa đã chuẩn bị cho bước phát triển của công cuộc du hành vũ trụ

  * Các từ tương tự:
  preparedly, preparedness, preparer