Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã chuẩn bị và sẵn sàng để nấu nướng
    oven-ready chickens
    gà đã chuẩn bị và sẵn sàng để nấu nướng