Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã nấu sẵn (thức ăn)