Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sẵn lòng giúp đỡ; nhiệt tình giúp đỡ
  (vị ngữ) vui lòng, tự nguyện
  willing co-operation
  sự hợp tác vui lòng
  God willing
  xem God
  show willing
  xem show
  the spirit is willing
  xem spirit

  * Các từ tương tự:
  willing horse, willingly, willingness, Willingness to pay