Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prearrange /,pri:ə'reindʒ/  

  • Động từ
    sắp đặt trước, bố trí trước

    * Các từ tương tự:
    prearrangement