Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngay [tức khắc]
  cảm thấy đỡ ngay sau khi điều trị
  instant hot water
  nước nóng ngay khi vặn vòi
  ăn liền, uống liền
  instant coffee
  cà phê uống liền
  (viết tắt inst) (thường, cũ) [của] tháng này
  trả lời bức thư của ông đề ngày 9 tháng này
  cấp bách, khẩn cấp
  in instant need of help
  đang cần được sự giúp đỡ cấp bách
  Danh từ
  thời điểm chính xác, lúc
  come here this instant!
  Hãy lại đây ngay [lúc này]!
  he left [atthat [very] instant
  anh ta ra đi ngay lúc đó
  giây lát, chốc lát
  I shall be back in an instant
  tôi sẽ trở lại trong chốc lát

  * Các từ tương tự:
  instantané, instantaneity, instantaneous, instantaneously, instantaneousness, instanter, instantiate, instantiation, instantly