Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm sẵn, may sẵn
  buy ready-made Christmas decorations
  mua những đồ trang hoàng lễ Nô-en làm sẵn (theo những chuẩn nhất định)
  ready-made clothes
  quần áo may sẵn
  (nghĩa bóng, xấu) rập khuôn, không độc đáo (ý kiến…)
  rất thích hợp; lý tưởng
  a ready-made answer to the problem
  cách giải vấn đề thật lý tưởng