Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    nấu trước một phần hay toàn bộ