Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preparedness /pri:'peəridnis/  

  • Danh từ
    sự sẵn sàng, sự chuẩn bị sẵn sàng