Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acceptable /ək'septəbl/  

 • Tính từ
  có thể chấp nhận được
  is the proposal acceptable to you?
  Đề nghị đó anh có thể chấp nhận được không?
  được hoan nghênh
  a cup of tea would be most acceptable
  một cốc trà ắt là được hoan nghênh hơn cả

  * Các từ tương tự:
  acceptable quality level (AQL), acceptableness