Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  delightful [to somebody]
  vui thích, thú vị
  no news could be more delightful to me
  không còn tin nào làm tôi vui thích hơn nữa
  a delightful conversation
  cuộc nói chuyện thú vị

  * Các từ tương tự:
  delightfully, delightfulness