Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lôi cuốn, hấp dẫn; duyên dáng
  an engaging smile
  nụ cười hấp dẫn duyên dáng

  * Các từ tương tự:
  engagingly