Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thu hút, lôi cuốn; hấp dẫn
  your proposal sounds very attractive
  đề nghị của anh nghe rất hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  attractively, attractiveness