Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũ)
  khêu gợi; hấp dẫn
  a fetching smile
  nụ cười khêu gợi
  you look very fetching in that hat
  chị đội chiếc mũ đó trông rất hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  fetchingly