Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

good-looking /,gʊd'lʊkiη/  

  • Tính từ
    đẹp, xinh xắn
    she's terribly good-looking
    cô ta cực kỳ đẹp