Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ chịu, thích thú, làm vừa lòng
  a pleasing singing voice
  giọng hát nghe thích thú
  the news are very pleasing to us
  tin đó rất thích thú đối với chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  pleasingly, pleasingness