Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  dễ chịu, thú vị; hay, đẹp
  a pleasant afternoon
  một buổi chiều thú vị
  (to somebody) lịch sự và thân thiện, dễ thương
  make oneself pleasant to visitors
  tỏ ra lịch sự và thân thiện với khách
  what a pleasant girl
  cô gái mới dễ thương làm sao?

  * Các từ tương tự:
  pleasantly, pleasantness, pleasantry