Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gregarious /gri'geəriəs/  

  • Tính từ
    thích đàn đúm, thích giao du
    sống thành đàn, bầy (súc vật)

    * Các từ tương tự:
    gregariously, gregariousness