Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tử tế, tốt bụng
  a gracious hostess
  một bà chủ nhà tử tế
  it was gracious of the Queen to speak to the elderly patients
  Nữ hoàng đã có lòng tốt nói chuyện với các bệnh nhân lớn tuổi
  (từ ngữ dùng đối với những người trong hoàng tộc hoặc hành động của họ)
  her gracious Majesty the Queen
  Nữ Hoàng
  by gracious permission of her Majesty
  với sự chấp thuận của Nữ hoàng
  giàu sang
  gracious living
  cuộc sống giàu sang
  (cũ) (dùng trong câu cảm thán, diễn tả sự ngạc nhiên)
  Good[ness] gracious!
  Trời ơi!
  Gracious me!
  Chao ôi!
  gracious to somebody
  nhân từ và bao dung (nói về Chúa)
  he is kind and gracious to all sinners who repent
  Chúa nhân từ và bao dung đối với tất cả những người có tội mà biết ăn năn

  * Các từ tương tự:
  graciously, graciousness