Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

considerate /kən'sidərət/  

 • Tính từ
  considerate [towards somebody], considerate [of somebody] [to do something]
  ân cần chu đáo; có ý tứ
  a considerate person
  người ân cần chu đáo
  considerate towards her employees
  chu đáo đến công nhân của bà
  it was considerate of you not to play the piano while I was asleep
  anh ta thật là ý tứ không chơi dương cầm khi tôi đang ngủ

  * Các từ tương tự:
  considerately, considerateness