Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compassionate /kəm'pæ∫ənət/  

  • Tính từ
    thương hại, động lòng trắc ẩn

    * Các từ tương tự:
    compassionate leave, compassionately, compassionateness