Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trầm tư, tư lự
  thoughtful look
  vẻ trầm tư
  có suy nghĩ, chín chắn (cách, nhà văn, lời nhận xét…)
  ân cần, [tỏ ra] quan tâm
  a thoughtful person
  một người ân cần

  * Các từ tương tự:
  thoughtfully, thoughtfulness